Historik

Gården Näsbys historia går långt tillbaka i tiden. Namnet Näsby är troligen från vikingatiden. Första gången vi möter detta namn i skrift är år 1281. I ett dokument från det året kan man läsa att en bror till MagnusLadulås skänkte Näsby till domkyrkan i Strängnäs.

Under medeltiden bodde inte ägarna på gården, den var en ren penningsplacering och sköttes av arrendatorer. Kända ägare var riksdrotsen Bo Jonsson Grip, kung Albrekt av Meklenburgs handgångne man i Sverige. Bo Jonsson ordnade det bra för sig och ägde många gods och gårdar, som mest nära 1/3 av dåvarande Sverige. Inte långt från Näsby lät han uppföra en borg för att skydda sina intressen, borgen Gripsholm.

Efter Bo Jonsson ägdes gården Näsby av unionsdrottningen Margareta och senare av den sluge riksföreståndaren Sten Sture den äldre. Vid medeltidens slut hade gården hamnat hos kartursianerbröderna i klostret Pax Marie, som givit Mariefred dess namn.

Den nya tiden kom med Gustav Vasa som införde nya rutiner för riksstyrelsen och vår kristna tro. Vi blev genom Uppsala mötes beslut lutheraner och den katolska kyrkans gods indrogs till staten. Den pragmatiske kungen ordnade så att en del gårdar kom till Vasaättens godsinnehav, däribland Näsby.

Under långa perioder tillhörde gården änkedrottningarnas livgeding, dvs dessa fick använda gårdarnas avkastning till underhåll av sina små hov. Först år 1685 gick Näsby över i enskild ägo sedan änkedrottningen Hedvig Eleonora donerat gården till bergshauptmannen Johan von Westphal.

Von Westpahl hade kommit till Sverige från våra dåvarande besittningar i norra Tyskland för att lära oss förbättrad järnhantering. Ända sedan medeltiden hade järnhantering pågått i den sörmländska Bergslagen, men på 1600-talet hade vi teknologiskt hamnat på efterkälken, något som von Westphal skulle råda bot på.

Han lyckades bra med detta och noterade även framgångar som jordbrukare på Näsby. Gården utvidgades och driften moderniserades. Von Westphal lät uppföra en ny mangårdsbyggnad på gården och skänkte även socknen en ny kyrka. Han dog 1710 och hans hustru Magdalena Fleetwood överlevde honom till 1754. Efter olika turer hamnade Näsby 1760 hos baron Johan Didrik Duwall, en avlägsen släkting till fru Fleetwood.

Duwall köpte till gårdar och torp runt Näsby och införde moderna brukningsmetoder, något som gav god avkastning. År 1795 sålde Duwall Näsby och några andra gårdar till en av tidens mest framgångsrika affärsmän, Joachim Daniel Wahrendorff. Denna var vid den tiden en av Sveriges rikaste män och ägde många gods och gårdar, gruvor och bruk.Själv bodde Wahrendorff tidvis på Åkers Styckebruk, tidvis i sitt hus på Skeppsbron i Stockholm.

När han dog 1803 tog äldste sonen Anders över. Denne adlades von Wahrendorff och lät arkitekten Carl Christoffer Gjörwell göra ritningar i dåtidens moderna empirestil till den nuvarande huvudbyggnaden. Den uppfördes åren 1806-13 och har sedan dess inte genomgått några större förändringar.

I likhet med sin far bodde Anders von Wahrendorff vintertid i Stockholm. En stor del av sommaren tillbringande han på Näsby. Anders son Martin von Wahrendorff var diplomat och skicklig tekniker. Han konstruerade den första moderna bakladdningskanonen, vilken blev en försäljningsframgång som ökade familjens redan tidigare stora förmögenhet.

År 1861 avled Martin von Wahrendorff och hans son utom äktenskapet, Martin Ludvig Berg, ärvde Näsby och en del andra gods och gårdar. Han gifte sig 1862 med Ebba Augusta Hägerflycht, då nitton år gammal. Paret levde som sina föregångare sommartid på Näsby, vintertid i Stockholm. Martin Ludvig Berg tog avsked från armén och blev jordbrukare. Han avled 1881.

Hustrun Ebba Augusta gifte 1886 om sig med f. d. statsministern greve Arvid Posse och hon blev därmed grevinna. Arvid Posse tog aktiv del i skötseln av Näsby, köpte till många närliggande gårdar och godset blev därmed det tredje största i Södermanland.Han införde nya brukningsmetoder, vilka ökade avkastningen. Greven avled 1901. Fyra år senare gifte Ebba Augusta om sig för tredje gången, då med legationssekreteraren sir Audley Gosling. Slutligen avled den gamla damen 1911.

När grevinnan gått ur tiden ärvdes Näsby av Knut Arvid Posse, en avlägsen släkting till hennes andre man. Knut Arvid Posse införde en del rationaliseringar i gårdens drift, men klarade inte av sina affärer utan fick frånträda godset till bankerna 1924. Dessa sålde av drygt 2/3 och det decimerade godset köptes av Ernst Sjögren 1926.

Ernst Sjögren drev jordbruket och hade ett stuteri, vilket gjorde Näsby väl känt inom hästavelskretsar. Ernst Sjögren avled 1969 och godset såldes till Södertälje kommun. År 1983 bytte kommunen Näsby gods mot säteriet Tvetaberg utanför Södertälje. Dock undantog kommunen ett mindre landområde kring huvudbyggnaden som den behöll. I denna startade två duktiga damer 1979 en liten kaffeservering som under åren växt till en konferensanläggning. Efter en grundlig renovering, såväl ut- som invändigt, står huvudbyggnaden nu väl rustad att möta en väntad efterfrågan.